Algemene voorwaarden

Time Out pedagogenpraktijk is een zelfstandige, onafhankelijke en vrijgevestigde praktijk.
Dit wil zeggen dat:
– er geen contracten afgesloten zijn met zorgverzekeraars;
– u geen verwijsbrief nodig heeft van een kinderarts, huisarts of consultatiebureau arts;
– er geen wachttijden zijn.
Voor een eventuele tegemoetkoming in de kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Betalingsvoorwaarden
Time Out hanteert een een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum.

Niet nakomen of afzeggen afspraak (consult)
Een afspraak die binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd wordt in zijn geheel in rekening gebracht, dit geldt ook voor het niet nakomen van een afspraak.
Wordt een afspraak binnen 24 en 48 uur van te voren afgezegd wordt 50% in rekening gebracht.
Als u langer van te voren afzegt dan 48 uur worden er geen kosten in rekening gebracht.
U kunt uw afspraak afzeggen door een mail of app te sturen, naar het e-mailadres of telefoonnummer van Time Out. Dit kan ook buiten kantooruren en in het weekend.

Afzeggen of niet nakomen cursus
Voor een cursus in prive setting gelden dezelfde afspraken als voor een consult (zie hierboven).
Het afzeggen van een groepscursus heeft vaak voor meerdere partijen consequenties, zodoende geldt, bij het afzeggen of niet nakomen van een groepscursus, dat er 50% van het bedrag in rekening wordt gebracht.

Reiskosten
Reiskosten bedragen €0,39 per km, met aanvullend een reisduur tarief van 15 euro per 15 minuten, bij een reisduur langer dan 10 minuten.

Privacy beleid
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
Time Out pedagogenpraktijk geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Time Out Pedagogenpraktijk stelt haar adviezen zorgvuldig samen. Echter, zij aanvaart geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade van welke aard dan ook (materieel, immaterieel of anderszins) voortvloeiende uit de verstrekte adviezen of andere correspondentie. Time Out Pedagogenpraktijk pretendeert niet dat de adviezen volledig zijn. Het staat de gebruiker vrij een advies al dan niet op te volgen. De verantwoordelijkheid voor deze keuze ligt uitdrukkelijk bij de cliënt. Het advies dat Time Out Pedagogenpraktijk geeft is gebaseerd op de informatie die de cliënt verschaft. Time Out Pedagogenpraktijk erkent geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit de vestrekking van gebrekkige, onjuiste of onvolledige informatie door de cliënt.

NVO (Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen)
Time Out is lid van de NVO (lidmaatschapsnummer 20421).
Time Out beweegt zich binnen de kaders van deze beroepscode.